په محدوده رسمي توګه پیژندل سوي دولتونه

هغه هېوادونه او سيمې چې نيمه خپلواکه دي يا دا چې تراوسه په کلي ډول په رسميت نه دي پېژندل شوي

دا په رسمي توګه د پیژندل سوو دولتونو (List of states with limited recognition) لړليک دئ.

     د هیڅ هیواد لخوا  په رسمي توګه نه دي پیژندل سوي      د هغو دولتونو لخوا پیژندل سوی چی د ملګرو ملتونو غړي نه دي      د ملګرو ملتونو غړي چې لږترلږه یو غړی یې پیژني      د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې لږترلږه یو بل غړی یې نه پیژني