پزوی شیلی

پزوی شیلی (نښه: $; کوډ: CLP; او همدارنگه CL$)