پروټينيوريا (په انگرېزي: Proteinuria) په متيازو کې د پروټينو راوتلو ته وييل کېږي. پروټينيوريا د پښتورگو د ناروغيو يوه علامه ده.