مارتین لوتر

پروتستانتیسم د مسحي دین یوه برخه ده چې د لومړی ځل لپاره د مارتین لوتر له خواه وړاندی شو. د پروتستان مذهب ډیرهیي پیروان په شمالي امریکا او شمالي اروپا کې میشت دي. پروتستان په لاتیني ژبه کې د (محالف) په معنی دی.