پروتز( مصنوعی غړي)

د پروتز کلمه د لرغونی یونانی کلمی څخه اخیستل شویدی . وجود قطع شوی برخی  چې د مریضی یا د ترافیکی حادثو له وجی قطع شوی اوسی د هغی په ځای د مصنوعی غړو ځینی استفاده کول کوم چې د وجود اصلی غړو تکلید کوی عبارت له پروتیز څخه دی . پروتیز مختلف ډولونه وجود لری لکه د ژامی پروتیز، د غاښونو پروتیز،لاسونو پروتیز،د پښو پروتیز،دغوږونو پروتیز، د سترګو پروتیز او همدا شان نور ډولونه یی هم  وجود لري .پروتیز د وجود اصلی غړی یا غړو پشان دنده نشی ترسره کولای مګر تر یو اندازه پوری مریض یا معیبوب سره مرسته کولی شي . خو بیا هم مصنوعی غړی د ناروغ  ارواپوهنې ته وده ورکوی او ژوند ډیر اسانتیاوی ورته برابر کوي .پروتیز له ربړ، وینیل،آکریلیک، پروسلین،تیتانیوم او دی ته ورته موادو ځینی جوړ شوی اوسی

نفر چې په مصنوعی لاسو باندی دمیز فوتبال لوبه کوي.