پرسیوس پایسز سوپر سرای

د کهکشانونو پرسیوس پایسز لوړې په انګلیسي Perseus–Pisces Supercluster) (SCI 40) په راوم (فضا) یاهم جهان کې اوس مهال د د کهکشانونو د ترټولو پراخو سوپر سرایونو څخه یو دی. پایسز له ۲۵۰ میلیونه لمریزو کلو څخه ډیر شمالي جمنیز جهان کې غځیدلی سوپر سرای دی. Supercúmulo Perseo Piscis.gif

Supercúmulo Perseo Piscis.gif
A map of the Perseus-Pisces Supercluster
Error: Page does not exist

ګالريسمول

سرچینهسمول