پاپلیان په انګلیسي Papel people) یوه ډله افریقایي خلک دي چې د ګینه بیساو هیواد ۹.۱ سلنه نفوس جوړوي.