ټکټکی (په انگرېزي: Wryneck) يو ډول مارغه دی.

ټکټکی