ټولی مشر د ۹۰ سرتېرو مشر ته وييل کېږي. دا يوه پوځي رتبه ده او د درې بلوک يا د ۹ ډلگيو مشر ته هم ټولی مشر وايي. چې ۳ بلوکه يو ټولی جوړوي