ټولنیزه ولسواکي

ټولنیزه ولسواکي هغې ولسواکی ته ویل کیږي چې دا موخې ولري: خلکو ته د خوښۍ او نېکمرغۍ رسول، د ښوونې او روزنې د سوبې لوړول او په دولتي چارو او مقامونو کې هر چاته په مساوي سمهم قايلېدل،پرته له مذهبي او نژادي توپیزونو څخه .