ټولنپوهنه (په انگرېزي: Socialogy) د دوو ويونو، ټولنې او پوهنې تړنگنوم دی په پارسي ژبه ورته جامعه شناسي او په عربي ژبه ورته علم الاجتماع وايي. ټولنپوهنه د اکادميکو زده کړو يو ډگر دی چې د ټولنې، او په ټولنه کې د وگړو ترمېنځ د ټولنيزې راکړې ورکړې په اړه بحث کوي. ټولنيزې څېړنې بيا په کوڅه کې د ورکنومو وگړو د لنډو اړيکو د شننو نه نيولې تر نړېوالې ټولنيزې پروسې په ځان کې رانغاړي. د زده کړې په همدې ډگر کې د يو داسې يو ليد لوري ته اشاره شوې چې ولې خلک په ټولنو کې تنظيم شوي، او يا هم ولې د يو وگړي په توگه يا د يوې اتحاديې، د ډلو او انسټيټيوټونو د غړو په توگه انسان خپل ځان ته منظمې ټولنې جوړې کړي. د يوې اکاډميکې زده کړې په توگه ټولنپوهنه د ټولنيزو ساينسونو اهمه برخه ده.دا هم وگورۍ