يو ار اېل يا (یونیفورم ریسورس لوکیټر"Uniform Resource Locactor") د تورو (حروفو) یو ځانګړی ترتیب دی چې په انټرنېټ کې د یوې سرچینې پېژندنه یقیني کوي،يا دا چې د يوه ادرس د (URLs) ترتيب د بل ادرس څخه جلا او ځانګړی دی.