يشناټکی (په انگرېزي: Boiling point) په پښتو ژبه کې يوه کيميايي اصطلاح ده. د يوې کيميايي مادې يشناټکی د حرارت هغه کچه وي چې د يوې مادې مايع حالت په بړاس بدل کړي. د بېلگې په توگه د اوبو يشناټکی ۱۰۰ درجې سانتيگراد دی.

د اوبو يشناټکی