وېشنيزه:امريکايان خلک د دندې له مخې

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.