ویلیام جیمس دورانت

ویلیام او ایل دورانت 1930

ویلیام جیمز دورانت ( انگریزی: Will Durant) 5د نوامبرزیگیدلی دی.مرینه 7نوامبر1981 لیکوال .تاریخ پوه .او فیلسوف وه.