ويي جوړښت تر ويي پيدایښت راوروسته پړاو چې وییونه، په اشتقاقی او ترکیبي ډول جوړ شوي وي.[۱]