ولسپالنه (په انگرېزي: Nationalism) يوه سياسي نظريه ده چې د يو ډله افرادو سمه پېژندنه يې د ولس يا ملت سره اغږلې وي.

سرچينېسمول