وسله یا د جگړې اوزار په ټوليز ډول هغه وسيله ده چې د وژلو او یا تخريب کولو لپاره کارول کيږي. او له ډېرو وسلو څخه په ناپوځی او ورزشي ډگرونو کې هم گټه اخيستل کیږي.

د پوځي او مخامخ جگړو وسلې