ورمونت آیالات (ورمات) په انګلیسي Vermont) د امریکا متحده آیالاتونو له ډلي یو آیالات دی. ورمونت د امریکا په شمال ختیځ د نیو انګلنډ په سیمه کې پروت آیالات دی.