میدان وردک د افغانستان یو ولایت دی. دا د یوه قوم نوم هم دی. میدان وردګ پښتانه دي، او د غلجیو پښتنو له ډلې شمېرل کیږي. د افغانستان په تاریخ کې په لوړو دولتي او سیاسي مناسبو کې کار کړی دی.