والی Wali) هغه چاته ویل کیږي چې د یو هیواد له ایداري برخو (ولایت) څخه د یوې مسولیت یاهم والیتوب په غاړه ولري.