هِلمُند شار د هالنډ هیواد شارونونه شمیرل کیگی.

  • ده یوه اورکِی لیک دِی ستاسو مونږ سره مرسته وکرِی!
د هِلمُند شار مانِی