هیگزبوسون

هیگزبوسون(په انگرېزي: Higgs boson) دبڅرکو د ستانډارډ موډل او ولسوبڅرکو څخه یواځینۍ ذره ده چې په ۱۹۶۴دکال کی د پېټر هيگز په نامه فیزيکپوه لخوا وړاندوینه وشوه او په ۲۰۱۳ کال کی په سويس کی د زېرن په ښار کی د تجربو د لارې څخه انکشاف شوه. د نوموړې ذرې دثابتولولپاره لوړانرژي تعجیل کوونکې آلې پکاردي . دبیلگې په توگه لکه تعجیل کوونکی ماشین تیورې له مخې دهیگزبوسون پیدایښت هغه مهال شونی دی چې پروټونو ته لږترلږه څوارلس تیراېلېکټرون ولټ تعجیل ورکړشي اوبیا دیوبل سره مخامخ ټکروکړي.

Candidate Higgs Events in ATLAS and CMS.png