هیگزبوسون(په انگرېزي: Higgs boson) دبڅرکو د ستانډارډ موډل او ولسوبڅرکو څخه یواځینۍ ذره ده چې په ۱۹۶۴دکال کی د پېټر هيگز په نامه فیزيکپوه لخوا وړاندوینه وشوه او په ۲۰۱۳ کال کی په سويس کی د زېرن په ښار کی د تجربو د لارې څخه انکشاف شوه. د نوموړې ذرې دثابتولولپاره لوړانرژي تعجیل کوونکې آلې پکاردي . دبیلگې په توگه لکه تعجیل کوونکی ماشین تیورې له مخې دهیگزبوسون پیدایښت هغه مهال شونی دی چې پروټونو ته لږترلږه څوارلس تیراېلېکټرون ولټ تعجیل ورکړشي اوبیا دیوبل سره مخامخ ټکروکړي.