همنوګپالنه

همنوګپالنه چې په پښتو ژبه کې ورته همجنسپالنه، هم ویل کیږي؛ یو ډول جنسي غریزه ده چې د خپل همجنس او همنوګ سره جنسي اړیکو پاللو ته وایي.

National laws
     Marriage      Other partnerships      Laws against expression      Fines or prison (not applied)      Fines or prison      Death penalty (not applied)      Death penalty
UN declarations on LGBT rights
     Supporting (2008 or 2011)      In opposition

سرچینې

سمول