همدان

هَمَدان یو شار دی په غرب د ایران کی.د شار په د وخته کی هگمتانه نومیده .اوس مهال همدان نومیگی او دیر غرونه هم دی.ابو علی سینا پوهنتون د همدان دیر نامتو دی.

بابا طاهر قبر ترک شاعر