نېشاپور د اېران په ختيځ کې يو ښار دی چې د تاريخي لحاطه يو پخوانی ښار دی.