نیویایي ژبه په انګلیسي Niuean language) د آرام سمندر سویل کې د پروت ټاپو ییز هیواد کې د انګلیسي ترڅنګ نیوی رسمي ژبه ده.