نیمجوړول

نیمجوړول هغه سیستم دی چې شی نیم په کارځي کې جوړ او مخ کې له دې چې کار ترې واخیستل شي نور پسې جوړ شي.

کارونځسمول

د نیمجوړونې کړنلاره په لویه توگه په ودانیزه کې کارېږي. چې د ودانۍ د جوړونې وخت لږ او څرنگوالی یې ښه کړي، د ودانۍ ځینې برخې چې یو ډول وي او څو ځله په ودانۍ کې بیا او بیا راشي په کارځي کې جوړېږي، ودانیزه ډگر ته لېږدول کېږي او هلته په تاکل شوي ځای کې ځای پر ځای کېږي. دغې برخې د بېلگه په توگه د هر ډول توکونو (لرگي، سیمټ، گچ)، پوړ، دېوال، بام، کړکۍ او داسې نور وي. پرته د ودانیزه څخه کړنلاره په ماشین جوړونه کې او همداسې د خوړنې په برخه کې لکه د اوړو او د غوښې او چرگانو نیمجوړونه کې او داسې نورو کې کارېږي.

سرچينېسمول

  • ښیښه په ودانۍ کې - کتاب
  • د ویکي پاڼې