نړېواله جگړه د يو شمېر گڼ وگړيزه هېوادونو تر منځ جگړې ته وييل کېږي.