نړیوال اقتصاد (په انگرېزي: World economy) هغه اړیکې چې د هېوادونو ترمنځ ایجادېږي کولای شو له څو لوریو تفکیک کړو. په دې لړ کې اقتصادي او سیاسي روابط، اجتماعي روابط، اقتصادي او فرهنگي روابط، او هغه اقتصادي روابط تر مطالعې لاندي نیول کېږي چې د ممالکو ترمنځ ایجادېږي. البته په هغه نړۍ کې چې موږ اوسو، د ممالکو ترمنځ اړیکي خورا ضروري دي او هېڅ هېواد نشي کولای له نورو د گوښه سیاست په بڼه خپل اقتصادي ژوند ته ادامه ورکړي او د ژوند له غوره معیار څخه برخمن شي. هر هېواد اړ دی چې له ټولو هېوادونو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې ولري، یو تر بله سره اجناس او خدمتونه تبادله کړي او یا دا چې د کار، ځمکې او پانگې په څېر د تولید عوامل له یوه اقتصاد څخه بل هغه ته ولېږدوي. باید وویل شي د ورته نړیوالو معاملاتو په حجم کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي.

د نړیوال تجارت د منځته راتگ لاملونهسمول

د نړیوال اقتصادځانگړتیاوېسمول

د نړیوال اقتصاد تاریخ او نظریاتو ته کتنهسمول

د خارجي تجارت کلاسیکي نظریاتسمول

مهم نړیوال مالي سازمانونهسمول

د تادیاتو بېلانسسمول

د خارجي تجارت د سیاستونو وسایل او د آزاد تجارت اغېزېسمول

د وارداتو د تعویض تجارتي سیاستسمول

په زیاتره مخ پر ودې هېوادونو کې د صنعتي انکشاف لپاره هڅې روانې دي. د دغو هڅو له لړ څخه یوه هم د وارداتو د تعویض له لارې د صنعتي انکشاف له ودې څخه عبارت ده. د صنعتي مصرفي اجناسو لپاره د بازار شتون یې د دلیل په توگه وړاندې کېږي. داسې فکر کېږي چې که چیرته د ځینو اجناسو واردات کنرتول شي، داخيل تولید یې ځای ډکولای شي چې له کبله یې په ضمن کې ملی عاید او استخدام اضافه کیدالی شي. د صنایع ارتباطي اثرات د صنعت د خصويص سکتور د پراختیا لامل گڼل کېږي.د تجارت دوارداتو دتعویض د سیاست په برخه کې د ورته انکشافي سیاست دموفقیت د شرایطو ، مشکلاتو او د وارداتو له تعویضې انکشاف بحث کېږي.[۱]

مخ پر وده هېوادونه اود نړیوالو سیاستونو پایلېسمول

له باندنۍ نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکېسمول

سرچیني او اخځلیکونهسمول

  1. د کتاب نوم: نریوال اقتصاد ، مؤلف: عبدالغفور امینی ژباړن: نور الله حقمل، چاپ کال: 1392 لمریز کال تیراژ: 3000 ټوگه