په نوزاد ولسولۍ کې د بارکزيو يو شاخه چې دکندهار ارغستان څخه ورغلې دهغې څخه بيا يو شاخه په کال 1220 هجرې شمسې کندز چهاردرې ولسوالۍکې ميشت سوي