نندارغالی (په انگرېزي کې: Theatre)د نندارې د ښودلو ځای ته وايي.

نندارغالی

په پخونی وخت کېسمول

يونانسمول

 
د نندارغالی نندارغاړي

د لوېديځ نندارغالي په يونان کې زېږيدلي وو.

ختيځسمول

 
د ياماتو "کابوکي"

په ختيځ کې ډېر قسم نندارغالې موندل کيږي.