نفرت يعني دميني افوزيټ توري په پښتو ژبه کې هم ډېري استعماليږي . نفرت څو ډوله کيداي سي، نفرت د انسان حيوان او داسي نورو ډيرو شيانو سره کيدای سي. دا معمولي هم کيدای سي، او خطرناکه هم، او دا چي کله د انسان تر وس تير سي نو انسان کولاي سي هغه کس مړ کړي دکوم کسه چي چي نفرت کوي، ا چي د يوي انجلي سره مينه وکړي، او په افغانستان کې هغه ناپوهه ماشومان چي د طالبانو سره يوځای شي، نو هغوي بيا په د افغانستان د عسکرو خلاف کړي او د هغوی په زړه کښي د دولت لپاره نفرت جوړ کړي، او لدې لارې د هغوي څخه ناوړه ګټه اخیستل کېږي.