نزبیایي ژبه د بانتو ژبو له کورنۍ څخه یوه ژبه ده چې په افریقایي هیواد ګابن کې پری یو شمیر خلک خبرې کوي.