ناسيونالیسم چې په انگلیسي کې نېشنلیسم nationalism ورته وايي، د ملي تعصب او د ملت پر وړاندې د ښه او پاک احساس په ډول پېژندل کېږي. نېشنلیسم او ناسيونالیسم د ملت غوښتنی او ملت پالنی په ډول هم يادېږي.