نارویجن کرون

  کرون د ناروی هیواد یواځینی پیسه ده او لنډن نوم یی (نوک،NOK) دی