نارنج

نارنج يو ډول مېوه ده.

د نارنج ونه
د نارنج ونه