مېگ ۹

مېگ ۹' (په روسي ژبه کې: МиГ-9) د جت یوه یرغل کونکی ښکاری الوتکه ده.