مېو (تورۍ)

مېو (غټ: Μ، کوچنۍ μ) د یوناني ابڅيو دولسم تورۍ دي. او په یوناني شمیرنو کې ۴۰ مقدار لري.

سرچینېسمول