مېو (تورۍ)

د یونانی الفبا ۱۲م توری

مېو (غټ: Μ، کوچنۍ μ) د یوناني ابڅيو دولسم تورۍ دي. او په یوناني شمیرنو کې ۴۰ مقدار لري.

سرچینې

سمول