میکرونزې مکرونزي یاهم (میکرونزي ټاپوګان) په آرام سمندر کې پراته د دري ګونو ډلو ټاپو ګانو له ډلی یوه ده چې ګڼ شمیر ټاپوګان جوړوي.