میکائیل

میکائیل د مقربو د ملایکو د جملی څخه یوه ده.