مکډونالډز د نړۍ یو له سترو ځنځيره يزو خوړنځايونو (رسټورانټونو) څخه یو دي. چې په ۱۱۹ هېوادونو کې د استازوليو (نماينده گيو) په درلودلو سره هره ورځ ۶۸ ميليونه پېرودونکو ته خپلې چوپړتياوې رسوي. آر مرکز يي د امريکا په متحده ايالتونو کې دی.

د مکډونالډز طلايي نښان