منجنيق د درونکښ په څېر د لرگي يوه آله يي د کومې استعمال چې به پخوا د جنگ جگړې په وخت کېدلو۔د منجنيق استعمال په لومړي ځل د حضرت ابراهيم په وخت کې شوی وو کله چې نمرود پاچا حضرت ابراهيم اور ته غورځولو۔

يو منجنيق چې د جنگ جگړې په وخت به يي استعمال کېدلو

نور ولولئسمول