ملي (دولتي) گټې د يوه هېواد سياسي خپلواكي ، د دولت په كورني ژوند كې له بهر نه د هر ډول لاسوهنو مخنيوى ، د هغه د پولو ساتنه او داسې نور دي . همدا راز د يوه هېواد دولتي ( ملي ) گټې ددغه دولت زېرمو ته وده وركول ، د هغوى پر بنسټ د هېواد د وټندويې ، پوځي ، مالي ، پوهنيزو-تخنيكي او نورو ځواكونو پياوړي كول ، د هېواد د جيوپوليتيك اغېز پياوړي كول ،د وگړو د سوكالۍ ، كولتوري ، اخلاقي كچې لوړول ، او د ټولنې ذهني وده .

اخځونه

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Национальные_интересы