ملي عاید معمولا د یو کال په اوږدو کې په اقتصاد کې د تولید شویو نهايي توکو او خدمتونو د تولید په پایله کې ترلاسه شوي ټولیز عاید ته ملي عاید ویل کېږي. او یا هم دا چې: د یو کال په اوږدو کې د یو هېواد د وگړو له لوري د هغوی د منابعو په وسیله، چې د نهايی توکو او خدمتونو په تولید کې ترې گټه اخېستل شوي وي ترلاسه شوي عاید ته ملي عاید ویل کېږي، چې په ناخالص داخلي تولید باندې ترسره شوي لگښتونو سره مساوي وي.

د ملي عاید محتواسمول

ملي عاید په لاندنې فرمول سره محاسیه کېږی [۱]:

سرچینېسمول

  1. څنگه کولای شو چی ملي عوايد محاسبه کړو/روسي ژبه کې