آرنۍ غورنۍ پرانيستل

تامبه

(له مس نه مخ گرځېدلی)
طبيعي تامبه