مخ (په انگرېزي: face) د سر هغه برخه ده چې خوله، پزه، سترگې او غوږونه پکې څرگند ښکاري. مخ د شا بډنوم هم دی.

د موناليزا يو پورټرېټ چې پر مخ يې يوه مرموزه موسکا څرگنده ده