محمد مصدق (۲۹ داردیبهشت یا ۲۶ د خرداد ۱۲۶۱ تهران - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) معروف دی په داکتر مصدق هغی ته مصدق السلطنه هم ویل کیدو، سیاسی، حقوقپوه ، دخلکو استاذی په ولسی جرگه د ایران، او دو پیری لومری وزیر د ایران وه.

محمد مصدیق