محاسبوي لګښتونه

د محاسبې لگښتونه یا د لگښتونو تاریخچه (په انگرېزي: Historical cost) هغه واقعي او ښکاره لگښتونه دي چې په یوه کاروبار کې د ټولو معاملاتو د ثبت او ریکارډ په بنسټ محاسبه کیږي. معمولا د اقتصادي لگښتونو د اصطلاح په وړاندې کارول کیږي.

سرچینېسمول