د حسابونې اصول (په انگرېزي: Accounting) عبارت دي له د ساتنې عمل، وړانديز او د مالي حسابونو تفسير او معلوماتو نه دي. حسابداري د شخصي پانگې او شتمنۍ سره سروکار لري او په حسابدارۍ کي يانگه مساوي ده له شخصي شتمنۍ سره.

سرچینېسمول

اوس

ىې
خوندکينډۍ:ن وکړابشپړ